lantm1823

Utdrag ur lantmäteriförrättning 1823

 

 

Mellan 9/4 1823 och 5/9 1823 avled Nils Jonsson vilket framgår av följande citat från 5/9 1823:

”Af Stahla jordägare har sedan sista sammanträdet med Döden afledit Nils Jonsson hvarföre Sterbhusets vid förrätningen beroende rät bevakades af efterlemnade Enkan som af myndige Sonen Johannes biträddes.”

 

Ett annat intressant citat från 1823:

”Landtmätaren och Godemännen begaf sig ut på marken at undersöka jordarternes beskaffenhet och åtföljdes af Sven Andersson samt södra tredjedelens jordägare, men Bröderne Johannes, Olof och Anders Jönssöner behagade utan tilstånd lemna förrättningen under yttrande att de med Taxeringen sig icke befatta, icke desto mindre fortsattes undersökningen af agornes naturliga beskaffenhet, efter hvilken hvarje marckstycke påfördes det wärde Taxerings-Instrumentet utvisar, nemligen bästa jorden 6 grader, den 1/3 del sämre 4, helften sämre än bästa jorden 3 gr och så vidare……”

 

Åter till Gården Stalas historia